Programul Operațional Tranziție Justă (Micro)
50.000 Euro - 200.000 Euro

Finanțare nerambursabilă pentru Întreprinderile MICI și MIJLOCII din județele

Dolj, Gorj, Hunedoara, Galați, Prahova și Mureș

cuprinsă între 50.000 Euro - 200.000 Euro

Condiții de eligibilitate​

Microîntreprinderi cu sediul în mediul urban sau rural din județele Hunedoara, Dolj, Gorj, Galați, Prahova și Mureș;
Au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
Au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte;
Își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă, înregistrat în anul anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare, raportare și verificare finală a proiectului și durabilitate, respectiv 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare;
Solicitantii vor avea locaţia de implementare în același județ în care se află și sediul social;
Solicitantii trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;
Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanţare;
Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
Nu se află în categoria „întreprindere aflată în dificultate“;
Nu au datorii la bugetul de stat.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului;
Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;
Finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (TVA, etc);
Sustenabilitatea financiară a investiției, respectiv de a acoperi costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.

Tipuri de investiții eligibile

Investiții în active corporale:

Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
Lucrări de construcție, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

Investiții în active necorporale:

Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
Activele trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului;
Activele trebuie să fie amortizabile.

Alte tipuri de activități eligibile:

Cursuri de formare profesională (calificare, recalificare, formare continuă - perfecționare sau specializare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create);
Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (ex: managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare);
Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico - economică trebuie sa fi fost realizată la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare;
Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații;
Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative;
Activități specifice certificării / recertificării produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate
Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

Important

La depunerea proiectului de finanțare, solicitantul  trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Dorești mai multe informații?

Completează formularul de mai jos!

    Vezi și alte programe de finanțare