Programul Regional SV Oltenia (Micro)

Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi

Finanțare nerambursabilă cuprinsă între 25.000 - 200.000 EURO

pentru microîntreprinderile din Regiunea Sud-Vest Oltenia

cofinanțare minimă: 10%

Condiții de eligibilitate​

Solicitanții sunt microîntreprinderi cu sediul social în regiunea Sud Vest Oltenia;
Investițiile se realizează în mediul URBAN, în unul din cele cinci județe din Regiunea Sud Vest Oltenia, respectiv: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;
Data înființării este cel târziu 31 decembrie 2021;
Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022;
Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;
Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
Nu se află în categoria „întreprindere aflată în dificultate“;
Nu au datorii la bugetul de stat;
Are un număr mediu de locuri de muncă, în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1, conform situatiilor financiare depuse la ANAF;
Își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă, înregistrat în anul anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare, raportare și verificare finală a proiectului și durabilitate, respectiv 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

Contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectulu, de minim 10%i;
Finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (TVA, etc);
Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Cheltuieli eligibile

Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.),
Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, în limita a 20% din valoarea activelor corporale;
Lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică).
Dezvoltarea de competențe profesionale.
achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar conform grilei de punctaj);
Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
Investiții în implementarea de noi modele de afaceri;
Certificarea/recertificarea produselor/serviciilor/proceselor;
Certificarea/recertificarea sistemelor de management;
Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.
Activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului;
Activități de informare și publicitate a proiectului de investiții.

Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale. 

Cheltuielile efectuate în scopul în scopul obţinerii unei economii de energie sunt obligatorii în limita a minim 5% din valoarea eligibilă din Bugetul proiectului. Cheltuielile efectuate în scopul în scopul obţinerii unei economii de energie (obligatorii) și cele pentru activități în domeniul economiei circulare (opționale), cumulat, nu pot depăși 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Ajutor financiar nerambursabil:

Finanțare nerambursabilă de minim 25.000 Euro – maxim 200.000 EURO/beneficiar;
Decontare maximă de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Important

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui punct de lucru nou ca urmare a realizării investiției, solicitantul își va lua angajamentul că până la data semnării contractului de finanțare, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru, în caz contrar proiectul devenind neeligibil.

Calcul Punctaj

Pentru calcularea punctajului și estimarea șanselor de a obține finanțarea,

vă rugăm să ne transmiteți BILANUȚUL pe anul 2022, respectiv anul 2021.

Dorești mai multe informații?

Completează formularul de mai jos!

    Vezi și alte programe de finanțare